HondenAuto-Shop

Shop

Privacy verklaring (AVG)

Privacy Policy

Hondenauto-shop.nl is een website van Hondenauto.nl V.O.F (hierna te noemen Hondenauto.nl). Ons bedrijfsadres (en tevens postadres) is Industrieweg 6i, 4104 AR Culemborg, Nederland. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 55737897. Het btw-nummer is NL851840863B01.

Als je onze website www.Hondenauto-shop.nl bezoekt, slaan wij jouw persoonsgegevens op.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Welke persoonsgegevens wij van jou opslaan, hoe wij daar mee omgaan en wat je rechten zijn met betrekking tot deze door ons verzamelde persoonsgegevens, is te lezen in deze Privacy Policy. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je verdere vragen hebt met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze Privacy Policy.

Persoonsgegevens

Via onze webwinkel hondenauto-shop.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen. Persoonsgegevens slaan wij op voor een correcte afhandeling van je bestelling.

Hondenauto.nl en gelieerde bedrijven acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Aanmaken van logbestanden

Als je onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als je jezelf niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelt ons systeem geen gegevens van jou! 

IP-adres en internetprovider van de gebruiker

Deze database tabellen bevatten IP-adressen of andere gegevens die mogelijk kunnen toewijzen naar een gebruiker. Dit is mogelijk als de gegevens van bijvoorbeeld orders gekoppeld kunnen worden aan de log gegevens via een IP-adres.

Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hondenauto.nl als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Duur van de opslag

De opslagduur van gegevens in onze database logtabel is zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door ons verwijderd.

 

 

Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het functioneren van de website en daarmee een legitiem doel als genoemd in artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Je hebt dus niet het recht om bezwaar aan te tekenen.

Gebruik van onze online shop

Als je in onze online shop wilt bestellen is het voor het aangaan van een overeenkomst noodzakelijk dat je jouw persoonlijke gegevens, die wij nodig hebben voor de verwerking van jouw bestelling, aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor het doorgeven van de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van jouw bestelling bij betalingsdienstaanbieders zoals onze bank en, wanneer je op rekening koopt, aan kredietbureaus met het oog op kredietaanvragen.

Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Je kan vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij jouw gegevens kunnen opslaan voor latere aankopen. Wanneer je een account aanmaakt onder “Mijn account”, worden de gegevens die je opgeeft, herroepelijk opgeslagen. Jouw bestellingen worden automatisch opgeslagen onder jouw klantaccount. Als je jouw klantaccount wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar: info@hondenauto.nl Hondenauto.nl zal dan jouw klantaccount permanent en volledig verwijderen, tenzij legitieme belangen van Hondenauto.nl of wettelijke opslagverplichtingen dit verhinderen.

Wij kunnen de door jou verstrekte informatie ook verwerken om je te informeren over andere interessante producten in ons portfolio of om je technische informatie per e-mail te sturen. Wij zijn wettelijk verplicht om jouw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat jouw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om ongeoorloofde toegang van derden tot jouw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS en SSL-technologie.

Doeleinden en de rechtsgrond waarop gegevens worden verwerkt

Hondenauto.nl en gelieerde bedrijven verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de AVG, namelijk (1) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou / het afhandelen van de bestelling, hetzij (2) omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, hetzij (3) op basis van jouw toestemming of (4) omdat dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting zoals het kunnen voldoen aan juridische, fiscale of accounting vereisten.

De persoonsgegevens die Hondenauto.nl in het kader van uitingen van Hondenauto.nl verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om met jou in contact te kunnen treden;

Om jou te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Hondenauto.nl (al dan niet toegespitst op de door jou kenbaar gemaakte interessegebieden);

Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Hondenauto.nl en gelieerde bedrijven;

 

Ter uitvoering van een overeenkomst.

Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Hondenauto.nl daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan Hondenauto.nl en gelieerde bedrijven stelt, waarbij Hondenauto.nl jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over de betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, NAW-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten.

Verstrekking aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contacteren, bijvoorbeeld:

Bezorgdiensten (bijv. PostNL);

Betalingsverwerkers (bijv. Buckaroo en AfterPay);

Review partijen (bijv. Trustpilot);

Daarnaast zijn er nog bedrijven die door middel van cookies over persoonsgegevens komen te beschikken, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, Sovendus, Facebook, Instagram, Pinterest, VWO-Wingify en Hotjar. 

 

Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijn van de gegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

 

 

 

 

 

Hieronder een overzicht welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen, met daarachter de bewaartermijn van deze gegevens.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Gegevens voor het aanmaken van een Hondenauto-shop.nl account:

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Wachtwoord

Geboortedatum

Geslacht

IP-adres

Bewaartermijn Zeven jaar, tenzij je binnen deze zeven jaar aanvraag doet tot verwijdering van je gegevens. Na zeven jaar worden deze gegevens door Hondenauto.nl verwijderd.

 

Website log data

IP-adres

Zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door Hondenauto.nl verwijderd.

Product reviews

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

 

IP-adres

Zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door Hondenauto.nl verwijderd.

Order en facturatie gegevens

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaats

Land

Bedrijfsnaam

IP-adres

Zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door Hondenauto.nl verwijderd.

 

Nieuwsbrief inschrijving

E-mailadres

Taal

Indien ingevuld en/ of bestelling gedaan

Geslacht

Aanspreektitel

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Klantnummer

Laatste orderdatum

Laatste orderbedrag

Laatste orderitems

Zolang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, blijven je gegevens bewaard. Bij afmelding op onze nieuwsbrief worden deze gegevens ook bewaard, tenzij je aanvraag doet tot verwijdering van je gegevens. In dat geval worden je gegevens verwijderd.

 

Klantenservice contact (e-mail, chat en contactformulier)

Voornaam

Achternaam (indien ingevuld)

E-mailadres

E-mail conversatie (bij e-mail contact)

Contactformulier conversatie (bij contact via contactformulier)

 

Email adres

Wij bewaren je e-mailadres enkel als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Toestemming geven kan bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Hondenauto.nl account, het plaatsen van een bestelling, bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij contact opnemen via ons contactformulier.

 

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Daarnaast kan je met onze klantenservice per mail (gratis) of telefonisch contact opnemen om je e-mailadres uit onze nieuwsbrief abonneelijst te halen. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij bewaren ten minste het e-mailadres van nieuwsbrief abonnees. Naast je e-mailadres kunnen wij bij nieuwsbriefabonnees het profiel aanvullen met additionele persoonlijke gegevens. Deze gegevens ontvangen wij van jou als je bij ons een account aanmaakt of een bestelling plaatst (indien dit met hetzelfde e-mailadres is waarop je bent ingeschreven op de nieuwsbrief).

 

Maak je bij ons een account aan met het e-mailadres waarop je bent ingeschreven op de nieuwsbrief, dan bewaren we de volgende gegevens (indien ingevuld):

 

Geslacht

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Tenslotte kunnen we je gegevens aanvullen indien je bij ons een bestelling plaatst met het e-mailadres waarop je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 

Geslacht

Bedrijfsnaam (indien gespecificeerd door de klant)

Telefoonnummer (indien opgegeven door de klant)

Voornaam

Achternaam

Straatnaam

Huisnummer + mogelijke toevoeging

Postcode

Plaats

Land

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Bestelde product(en)

Besteldatum

Bestelbedrag

Bovenstaande persoonlijke gegevens worden aan nieuwsbrief abonnees gekoppeld, totdat je het abonnement opzegt.

 

Profiling

De nieuwsbrief die wij versturen kan aan alle abonnees van de nieuwsbrief worden gericht en is voor iedereen gelijk. 

 

Productreview e-mail

Als je een bestelling bij ons plaatst, word je e-mailadres opgeslagen. Enkele dagen na jouw bestelling ontvang je op dit e-mailadres een e-mail van ons met daarin een uitnodiging een review te schrijven over je gekochte product(en). Indien je deze productreview e-mails bij toekomstige bestellingen niet meer wenst te ontvangen, kan je jezelf eenvoudig hierop afmelden door op de afmeldknop in deze e-mail te klikken. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen deze productreview e-mails, door contact op te nemen met onze klantenservice. Dit kan door een mail te sturen naar info@hondenauto.nl (gratis) of door te bellen naar 085-2010006 (lokaal tarief).

 

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 

Per e-mail

Via sociale media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde bedrijven geven wij je persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies om de inhoud van onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Ook zien wij aan de hand van cookies of je onze website nogmaals bezoekt. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat deze bedrijven met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Meer informatie over onze cookies lees je in ons cookie statement.

 

 

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Hondenauto.nl adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

 

Datalekken

Indien het onverhoopt voorkomt dat Hondenauto.nl per ongeluk of opzettelijk jouw persoonsgegevens verliest of dat jouw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is er sprake van een datalek. De functionaris gegevensbescherming van Hondenauto.nl zal dit datalek binnen 72 uur vanaf het moment dat Hondenauto.nl het datalek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Gemeld zal worden: wat de aard is van de inbreuk, welke instanties of personen kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, wat de inbreuk mogelijk voor gevolgen heeft, welke maatregelen door Hondenauto.nl zijn genomen of voorstelt om deze gevolgen te verhelpen. Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Hondenauto.nl op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Hondenauto.nl intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om ervan te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen.

 

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen Hondenauto.nl. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Rob van der Linden en is bereikbaar per e-mail op info@Hondenauto.nl.nl en per telefoon op 085-2010006.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy policy. Je hebt de volgende rechten:

 

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

Het laten corrigeren van fouten

Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens

Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

 

Per email: info@Hondenauto.nl.nl

Per telefoon: 085-2010006 (di-za 09:00-17:00)

Per brief: Hondenauto.nl|industrieweg 6i|4104AR|Culemborg

 

Versienummer: 1.0 – Laatst gewijzigd op 29-03-2021